Ðóng

# Nhân vật Cấp Môn Phái
1 sdxcvxc 119 Cái Bang
2 123456 119 Đường Môn
3 111111 119 Quỷ Cốc
4 3636523 4 Tân Thủ